Algemene Voorwaarden Blitskikkergifts

1.Algemene voorwaarden

1.1 Algemeen Voorwaarde Havaga Gifts & Goodies en daaronder vallend Havaga.nl en Blitskikkergifts.nl, Goodiebagshop.nl en Koziolgifts.nl, Promoknuffel.nl, Groenerevenement.nl, Palmleafs.com,
1.2 Bij het plaatsen van uw bestelling, verklaart u kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de algemene levering- en betalingsvoorwaarden.
1.3 Havaga Gifts & Goodies houdt zichzelf het recht voor om levering- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
     Indien u artikelen ontvangt welke u niet besteld heeft, dient u Havaga daarvan op de hoogte te stellen.
     Eventuele onjuistheden van vermelde gegevens dienen tevens direct te worden gemeld.

2. Aanbiedingen en tot standkoming van Overeenkomsten

2.1 Een aanbieding of prijsopgave van Havaga bindt haar niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door opdrachtgever.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Havaga een order van opdrachtgever, schriftelijk aanvaardt of door Havaga uitvoering aan een order wordt gegeven,
     tenzij opdrachtgever met andere middelen bewijst dat Havaga de order van opdrachtgever onverkort en onvoorwaardelijk heeft aanvaard.
     Indien Havaga op verzoek enige prestatie verricht voordat volledige overeenstemming is bereikt over de prijs en betalingscondities voor die prestatie,
     zal opdrachtgever Havaga daarvoor betalen conform de bij Havaga geldende tarieven.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen van Havaga zijn uitgedrukt in EuroÂ’s en exclusief BTW, tenzij anders wordt vermeld.
     Tenzij in de laatste versie van Havaga brochures, prijscouranten of ander promotiemateriaal wordt vermeld, of tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen,
     zijn eventuele (druk)proeven, de kosten van verpakking en verzending, de kosten van in- en uitvoerrechten en accijnzen,
     alsmede alle (overige) heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van enige prestatie, bij de prijs inbegrepen.

4. Instelkosten

4.1 Minimaal € 35,- per besteld artikel, per drukkleur en per tekst per positie. Excl. BTW.

5. Levering

5.1 Franco bezorgd op 1 adres begane grond in Nederland. Voor orders met een goederenbedrag beneden €150,- berekenen wij €17,50 behandelingskosten.
5.2 Bij diverse artikelen is het helaas niet mogelijk om de juiste aantallen te leveren. 10% meer- of minderlevering is hier toegestaan.

6. Transportverzekering

6.1 Op alle orders die wij moeten versturen, berekenen wij 1% transportverzekering.

7. Prijsgarantie

7.1 Havaga Gifts & Goodies garandeert dat prijzen binnen de looptijd van catalogi of folders niet worden verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken.
      U vindt de laagste prijs altijd op
www.havaga.nl.
7.2 Havaga Gifts & Goodies is niet aansprakelijk voor mogelijke druk- en zetfouten.

8. Privacy

8.1 Om u optimaal van dienst te zijn met service en interessante aanbiedingen, worden uw persoons- en/of bedrijfsgegevens opgenomen in het klantensysteem van Havaga Gifts & Goodies.
8.2 Indien u dit niet wenst, kunt u dit eenvoudig laten weten via: e-mail
info@havaga.nl óf neem contact op met Havaga Gifts & Goodies.
      Voorts gebruiken wij uw gegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst en risicobeheer. U heeft recht op inzage en verbetering van uw gegevens.

9. Privacy op internet

9.1 Bij uw bezoek aan de website
www.havaga.nl wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend.
      Deze gegevens worden enkel opgeslagen om de navigatie, bezochte paginaÂ’s en bestelde artikelen van onze site nader te analyseren om de functionaliteit en inhoud van de site te optimaliseren.
9.2 Cookies worden enkel op uw computer geplaatst om het gebruiksgemak te verhogen en worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

10. E-mail

10.1 Havaga Gifts & Goodies gebruikt enkel e-mailadressen welke rechtstreeks zijn opgegeven. Uw e-mailadres wordt gebruikt voor marketing- of servicedoeleinden.
10.2 Indien u dit niet wenst, kunt u dit eenvoudig laten weten via: e-mail
info@havaga.nl óf neem contact op met Havaga Gifts & Goodies.
10.3 Wij verstrekken nooit e-mailadressen aan derden ten behoeve van commerciële doeleinden.

11. Overige informatie

11.1  Wij bewaren en gebruiken alle informatie, die u vrijwillig via onze site verstrekt, ten behoeve van marketing- en servicedoeleinden.
        Wanneer u ons via onze site uw adresgegevens verstrekt, kunt u periodiek selectieve mailings en catalogi van ons ontvangen.
11.2  Indien u dit niet wenst, kunt u dit eenvoudig laten weten via: e-mail
info@havaga.nl óf neem contact op met Havaga Gifts & Goodies.

12. Adreswijziging

12.1 U bent verplicht Havaga Gifts & Goodies van een adreswijziging op de hoogte te stellen.
       Zolang Havaga Gifts & Goodies geen verhuisbericht heeft ontvangen wordt u geacht gehuisvest te zijn op het bij Havaga Gifts & Goodies bekende adres.
       U blijft aansprakelijk voor de bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd.

13. Betaling

13.1 Alle betalingen moeten geschieden uiterlijk op de laatste dag van de overeengekomen betalingstermijn door middel van franco remise of in contanten en
       zulks zonder verrekening en zonder aftrek van kosten of kortingen waarvoor ten dage van de betaling geen creditnota of andere akkoordverklaring van 
       Havaga in het bezit is van de opdrachtgever. Indien geen betalingstermijn is overeengekomen zal de opdrachtgever de hem in rekening gebrachte bedragen,
       effectief in de valuta vermeld op de factuur, binnen 14 dagen gerekend van factuurdatum aan Havaga Gifts & Goodies betalen.
       Voor maatwerk geld de betalingstermijn op de offerte.
13.2 Eventuele bezwaren tegen facturen, specificaties, omschrijvingen en prijzen moeten binnen 8 dagen schriftelijk ter kennis van Havaga Gifts & Goodies worden gebracht.
       Indien dit onmogelijk is op grond van enige niet aan opdrachtgever toe te rekenen oorzaak, zal opdrachtgever zijn bezwaren in ieder geval zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is
       schriftelijk aan Havaga Gifts & Goodies mededelen.
13.3 Opdrachtgever is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag rente verschuldigd gelijk
       aan de alsdan in Nederland geldende wettelijke rente.
13.4 Het zenden van een aanmaning rekenen wij € 12.50 administratiekosten.
13.5 Indien opdrachtgever ook na het verstrijken van een in een aangetekende 3e aanmaning gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is
opdrachtgever verplicht Havaga Gifts & Goodies alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief redelijke kosten voor juridische bijstand in of buiten een procedure, te vergoeden.

14. Afleveringstermijn

14.1 De door Havaga Gifts & Goodies opgegeven afleveringstermijn voor producten en/of termijn voor het verrichten van diensten is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van
       de overeenkomst voor Havaga Gifts & Goodies geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Havaga Gifts & Goodies
       verstrekte gegevens. De afleveringstermijn en/of uitvoeringstermijn zal door Havaga Gifts & Goodies zoveel mogelijk in acht worden genomen.

15. Aflevering en risico

De levering geschiedt franco of magazijn op de begane grond van slechts een adres, waaronder is te verstaan de plaats van waaruit door of namens Havaga Gifts & Goodies
wordt geleverd. De levering van de producten wordt geacht te hebben plaatsgevonden; bij verzending door tussenkomst van een beroepsvervoerder: door de overdracht van de
producten aan die beroepsvervoerder; indien de producten door of namens Opdrachtgever worden afgehaald: door de in ontvangst name van de producten; bij verzending door een
vervoermiddel van Havaga Gifts & Goodies; door aflevering aan het door de opdrachtgever opgegeven anders. Vanaf het moment van levering zijn de producten voor risico van de
opdrachtgever. Het normale transportrisico ligt te allen tijde bij de opdrachtgever. Zonodig dient de opdrachtgever zich hiertegen te verzekeren.

16. Eigendomsvoorbehoud

16.1 De eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijklee vaef ring, pas over op opdrachtgever nadat deze al hetgeen hij terzake van krachtens overeenkomst afgeleverde of af
       te leveren producten aan Havaga Gifts & Goodies verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede inbegrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze voorwaarden of
       de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen en kosten alsmede eventuele krachtens zodanige overeenkomst verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
       Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten
       van Havaga Gifts & Goodies.

17. Intellectuele eigendom

17.1 Het auteursrecht van door Havaga Gifts & Goodies ontworpen, c.q. tot stand gekomen schetsen, tekeningen, lithoÂ’s, clichés, fotoÂ’s, modellen e.d. blijft te alle tijde bij haar berusten,
      ook indien opdrachtgever te dier zake een order heeft geplaatst en aan zijn hieruit voortkomende financiële verplichtingen heeft voldaan.

18. Inspectie en reclame

18.1 Opdrachtgever is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf
       of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren.
       Eventuele reclames over gebreken aan de producten die zijn te wijten aan materiaal of fabricagefouten, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht,
       samenstelling of kwaliteit tussen de afgeleverde producten en de daarvoor op de orderbevestiging en/of factuur gegeven beschrijving,
       moeten uiterlijk binnen 8 dagen na aankomst van de producten schriftelijk aan Havaga Gifts & Goodies worden medegedeeld.
       Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de boven gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering
       doch uiterlijk binnen 30 dagen na aankomst van de producten schriftelijk aan Havaga Gifts & Goodies worden gemeld. 
       Het staat de opdrachtgever niet vrij de producten te retourneren, voordat Van Helden daarmee schriftelijk heeft ingestemd.
       De kosten van retourneren zijn voor opdrachtgever en de producten blijven voor zijn risico.

19. Garantie

19.1 Indien tijdig en correct is gereclameerd en naar het redelijk oordeel van Havaga Gifts & Goodies genoegzaam is aangetoond dat de producten niet deugdelijk zijn, 
       zal Havaga Gifts & Goodies de keus hebben hetzij de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken producten,
       hetzij de producten deugdelijk te repareren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen.
19.2 Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zal Havaga Gifts & Goodies terzake van zijn garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal
       Havaga Gifts & Goodies tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.

20. Aansprakelijkheid en vrijwaring

20.1 Havaga Gifts & Goodies is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van opdrachtgever aan derden, waaronder mede inbegrepen gevolgschade (zoals gederfde omzet of winst), 
       immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade.
20.2 De aansprakelijkheid van Havaga Gifts & Goodies jegens opdrachtgever is uit welken hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als een gebeurtenis geldt)
       beperkt tot de betreffende persoon (exclusief BTW). Indien geen contractsom kan worden aangewezen, is HavagaÂ’s aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat zij ter zake van haar
       bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt.
       Deze aansprakelijkheidsbeperking blijft buiten toepassing voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Havaga Gifts & Goodies of haar
       hoogste leidinggevende personeel of voor zover HavagaÂ’s aansprakelijkheid voortvloeit uit het dwingend toepasselijk recht uit hoofde van productaansprakelijkheid.

21. Zet-, druk- of andere proeven

21.1 Opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op verzoek van Havaga Gifts & Goodies ontvangen zet, druk of andere proeven zorgvuldig op fouten en/of gebreken
       te controleren en deze in het voorkomende geval met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan Havaga Gifts & Goodies te retourneren.
       Goedkeuring van de proeven door opdrachtgever geldt als erkenning van het feit dat Havaga Gifts & Goodies de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden tijdig en
       correct heeft uitgevoerd. Havaga Gifts & Goodies is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de door opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
21.2 Elke op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

22. Toepasselijk recht en forumkeuze

22.1 Op alle met Havaga Gifts & Goodies gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
       Tenzij nationale of internationale regels anders voorschrijven, wordt door partijen steeds op voorhandde bevoegde rechter te Haarlem aangewezen om van een geschil kennis te nemen.

23 Algemeen

1. De volledige versie van deze voorwaarden is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Haarlem onder nummer 180.
    Op eerste verzoek van opdrachtgever zal aan hem kosteloos een exemplaar worden toegezonden.
    Voorts ligt de volledige versie van de algemene voorwaarden ter inzage op het hoofdkantoor van Havaga Gifts & Goodies op het Kromme Spieringweg 569 D,  2141 AL Vijfhuizen.